REGULAMIN DJ CONTEST


REGULAMIN KONKURSU
„DJ CONTEST NA BEACH PARTY WĘGORZEWO”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Organizatorem konkursu jest Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa z siedzibą w Węgorzewie (11–600) przy ul. Gen. Józefa Bema 7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581963, REGON: 36335405300000 będącą jednocześnie organizatorem imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzącym jednocześnie koła i sekcje zainteresowań o charterze sportowym, kolekcjonerskim i artystycznym.
 • Definicje
  • Uczestnik – osoba spełniające wymagania niniejszego regulaminu, która wysłała zgłoszenie konkursowe.
  • Konkurs – DJ CONTEST NA BEACH PARTY WĘGORZEWO
  • Praca Konkursowa – set (mix) złożony z utworów muzycznych z gatunku EDM lub pokrewnych. Integralna część zgłoszenia konkursowego.
  • Zwycięzca konkursu – Osoba, która wygrała ETAP III konkursu
  • Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.beachpartywegorzewo.pl

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych oraz która ukończyła 18 rok życia w chwili rozpoczęcia konkursu.
 • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych informacji przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu do konkursu.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie fanpage związanego z działalnością artystyczną właściciela na portalu społecznościowym facebook dłużej niż 3 miesiące zaczynając od daty rozpoczęcia konkursu.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie, wraz ze zgłoszeniem, pracy konkursowej zgodnej z wytycznymi znajdującymi się w niniejszym regulaminie.
 • Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co następuje:
  • jest twórcą zgłoszenia: treści dodanej w zgłoszeniu konkursowym, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt i poszczególne elementy pracy konkursowej określonej jako zgłoszenie konkursowe i praca konkursowa.
  • przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe),
  • wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: pracy konkursowej zgłoszonej w Konkursie, w całości, w części lub wybranych fragmentów, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej opisanych:
   • bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
   • bezterminowo;
   • z chwilą zamieszczenia zgłoszenia do Konkursu;
   • bezwarunkowo;
   • na następujących polach eksploatacji:
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;
    • w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.beachpartywegorzewo.pl oraz https://www.facebook.com/beachpartywegorzewo
    • wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora oraz Podmiot Zlecający korekt oraz zmian w pracy konkursowej;
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania prac konkursowych do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;
    • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na którym odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
    • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, w postaci zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym;
    • wprowadzania do obrotu;
    • publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
    • publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania;
    • z prawem do wykonywania praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej; modyfikowania jego treści w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części.

 

 1. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.02.2019 roku i trwa do 09.08.2019 roku.
 • Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
  • ETAP I: Uczestnik konkursu tworzy pracę konkursową zgodną z niniejszym regulaminem i przesyła we wskazanej przez organizatora formie wraz ze zgłoszeniem na adres: beachpartywegorzewo@gmail.com do dnia 22.03.2019.
  • ETAP II
   • Aby wziąć udział w II ETAPIE należy przejść ETAP I oraz pobrać grafikę konkursową znajdującą się pod adresem: http://bit.ly/DJCONTEST_BPW2019 oraz nieedytowaną wstawić na swój fanpage (Facebook lub Instagram) jednoznacznie kojarzony z prowadzoną działalnością artystyczną (oznaczoną pseudonimem zawartym w zgłoszeniu) wraz z informacją o uczestnictwie w Konkursie „DJ Contest na Beach Party Węgorzewo 2019”.
   • W poście informującym o uczestnictwie w konkursie należy oznaczyć festiwalową stronę Beach Party Węgorzewo (https://www.facebook.com/beachpartywegorzewo/), a także dodać hashtagi #BPW2019 oraz #BPWdjcontest.
   • Spośród poprawnie nadesłanych prac konkursowych (zgłoszeń) Jury konkursowe biorąc pod uwagę walory artystyczne, techniczne, dobór repertuaru i zgodność z regulaminem, wyłoni 10 najlepszych prac, które wezmą udział w II Etapie konkursu.
   • Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz fanpage Beach Party Węgorzewo.
   • Jury konkursowe na podstawie walorów artystycznych, technicznych, dobór repertuaru wyłoni trzy najlepsze prace, które przejdą do kolejnego etapu (ETAP III) konkursu.
   • Zwycięzcy ETAPU II zostaną ogłoszeni 30.04.2019r. w wydarzeniu Beach Party Węgorzewo 2019 na facebooku.
  • ETAP III – FINAŁ
   • Spośród prac konkursowych, które zwyciężyły w etapie II jury konkursowe wyłoni 3 najlepsze prace i opublikuje na fanpage Beach Party Węgorzewo.
   • Dnia 09.08.2018 Jury pod przewodnictwem Pana Mateusza Polakowskiego wyłoni zwycięzcę na podstawie finałowego setu, który uczestnik zagra na oficjalnym Before Beach Party Węgorzewo 2019 w klubie Tawerna Keja przy ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo.
   • Jury swoją decyzję podejmie w oparciu o walory artystyczne, merytoryczne (zgodność zgłoszeń z regulaminem), techniczne, dobór repertuaru nadesłanych zgłoszeń oraz występu na Before Beach Party Węgorzewo.
  • Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców etapów poprzez skontaktowanie się z nimi w wiadomości email na podany przez Uczestnika adres mailowy.
  • Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.
  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych, przysposabiających oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
  • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Beach Party Węgorzewo. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
  • Zabronione jest przesyłanie zgłoszeń, które:
   • byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
   • naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,
   • zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,
   • obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,
   • sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
   • miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,
   • naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora konkursu lub innych osób

 

 • Specyfikacja pracy konkursowej
  • Praca konkursowa nie może być krótsza niż 15 minut i dłuższa niż 30 minut, i powinna być możliwa do pobrania i odtworzenia przez organizatora konkursu.
  • Praca konkursowa powinna zostać przesłana do organizatora wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem (załącznik nr. 1) chęci wzięcia udziału w konkursie.
  • Praca konkursowa powinna zostać przesłana w postaci bezpośredniego linku do pracy konkursowej umieszczonej na jednym z niniejszych portali: soundcloud.com, hearthis.at lub mixcloud.com.
  • Prace umieszczone na wyżej wymienionych portalach powinny posiadać dostępność publiczną, a więc dostępną dla ogółu internautów spełniających wymagania techniczne stron na których opublikowano pracę konkursową.
  • Nazwa pracy konkursowej powinna zawierać pseudonim artystyczny uczestnika oraz sformułowanie „DJ CONTEST – BEACH PARTY WĘGORZEWO 2019”.
  • Praca konkursowa i uczestnik mogą zostać wykluczeni z konkursu jeśli przesłane prace konkursowe nie spełniają warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
  • W przypadku wykluczenia uczestnika z konkursu nie przysługują mu nagrody i przywileje związane z uczestnictwem w konkursie.
  • Praca konkursowa nie może naruszać majątkowych i intelektualnych praw osób trzecich – odpowiedzialność za tego typu naruszenia bierze uczestnik konkursu.

 

 1. JURY

 

 • W skład Jury wchodzą trzy osoby w tym przewodniczący Jury Pan Mateusz Polakowski oraz 2 wyznaczone przez niego osoby.
 • Jury Konkursowe w ETAPIE III wybierze 3 najlepsze i zgodne z regulaminem zgłoszenia konkursowe oraz zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Jury jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

 1. NAGRODY

 

 • Dla uczestników konkursu przewidziano następujące nagrody:
  • Zwycięzcy ETAPU III – otrzymuje koncert na oficjalnym Before Beach Party Węgorzewo – które odbędzie się w dniu 09.08.2019 roku w klubie Tawerna Keja przy ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo.
  • Zwycięzcy ETAPU III – otrzymają zwrot kosztów dojazdu według zryczałtowanej stawki 0,5 zł/km, zakwaterowanie na dwie osoby w dniach 9-11.08.2019 r. oraz podwójną akredytacje na Beach Party Węgorzewo 2019.
  • Zwycięzca konkursu – otrzyma możliwość wystąpienia na scenie głównej festiwalu w dniu 10.08.2019 roku w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
  • Nagroda specjalna – Jury Konkursowe przyzna dodatkową nagrodę specjalną w postaci 500 PLN brutto dla uczestnika, który w najciekawszy sposób wprowadzi do swojej pracy konkursowej szeroko rozumiane motywy muzyki wojskowej. O wprowadzeniu do pracy konkursowej organizatora należy poinformować w zgłoszeniu konkursowym.
 • Nagrody niepieniężne przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
 • Wydanie Nagród Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji.
 • W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej nagrody w ogóle, w całości lub w części.
 • Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania przyznanej nagrody.
 • Organizator Konkursu nie udzielają gwarancji lub podobnych uprawnień do nagród.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 • Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa z siedzibą w Węgorzewie (11–600) przy ul. Gen. Józefa Bema 7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581963, REGON: 36335405300000 będącą jednocześnie organizatorem imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzącym jednocześnie koła i sekcje zainteresowań o charterze sportowym, kolekcjonerskim i artystycznym.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji.
 • Organizator informuje, że powierzone dane osobowe mogą zostać udostępnione partnerom technologicznym organizatora w celu obsługi zgłoszeń.
 • Dane osobowe przekazane w zgłoszeniu nie będą sprzedawane firmom trzecim.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia lub odwołania konkursu oraz poszczególnych jego etapów z ważnych powodów o których poinformuje uczestników drogą mailową.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres beachpartywegorzewo@gmail.com z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie prace nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.
 • W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: beachpartywegorzewo@gmail.com.
 • Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.
 • Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na wskazany powyżej adres siedziby Organizatora z dopiskiem „DJ CONTEST – REKLAMACJA” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIK nr. 1 –

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

Imię i nazwisko:
Pseudonim artystyczny:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Miejscowość: 
Data urodzenia:
Na jakich imprezach grasz/wystąpiłeś:
Dlaczego ja: (krótkie uzasadnienie dlaczego mamy wybrać Ciebie)
Linki do profilu FB / social media / fanpage:
Link do konkursowego miksu:
Tracklista:
Motyw wojskowy: Tak/Nie